Mobbing w pracy – co zrobić?

Share

Mobbing to niebezpieczne zachowanie, które zostało ujęte nawet w Kodeksie Pracy jako działania szkodzące pracownikowi. Są skierowane przeciwko niemu i polegają na uporczywym poniżaniu, nękaniu, molestowaniu lub ośmieszaniu. Mobbing może mieć daleko idące skutki, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Co zrobić, aby się go wystrzegać i jak na niego reagować?

 Rozmowa z osobą mobbingującą

Jeśli jesteśmy świadkami mobbingu bądź sami go doświadczamy, powinniśmy najpierw ustalić, jaki jest główny powód osoby dopuszczającej się nadużyć wobec innych. Może odbyć się to za sprawą bezpośredniej konfrontacji lub poprzez mediatora – jednego z pracowników bądź przełożonego. Ustalimy wówczas, czy chodzi o sprawy personalne, czy osoba mobbingująca ma inne intencje. Niezależnie jednak od powodu, powinniśmy piętnować tego typu zachowania.

Powiadomienie przełożonego

Mobbing powinien być bezwzględnie zgłaszany naszemu przełożonemu bądź pracodawcy. To właśnie w gestii tych podmiotów leży zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Mobbing jako działanie potencjalnie szkodliwe powinien być natychmiast usuwany ze względu na ogromną siłę działania. Jego zły wpływ odbija się nie tylko w środowisku, jakim jest praca, ale również poza nią. Pracodawca ma obowiązek rozwiązywać sprawy mające znamiona mobbingu i karać odpowiednie osoby.

Zgłoszenie mobbingu do organów państwowych

Jeśli pracodawca nie reaguje na incydenty mobbingu w naszej firmie, ostatecznym rozwiązaniem jest zgłoszenie zaistniałej sytuacji do Państwowego Inspektoratu Pracy w formie skargi. Wówczas może zostać przeprowadzona kontrola, której finałem będzie nałożenie obowiązku na pracodawcę, zgodnie z którym musi on wyjaśnić kwestię mobbingu w przedsiębiorstwie. Innym rozwiązaniem jest wniosek do Sądu Pracy. Musi on jednak uwzględniać dowody potwierdzające zjawisko mobbingu w naszym zakładzie pracy, np. nagrania, zeznania świadków.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *